Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie Vašej objednávky.

Rešpektujeme Vaše súkromie a prehlasujeme, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú spojené s ochranou osobných údajov podľa vyššie uvedeného  zákona a nariadenia.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.pidimini.ska zároveň zodpovedným za Vaše osobné údaje je spoločnosť:

WinStyle, s.r.o.

Krosnianska 693/9

040 22 Košice – Dargovských hrdinov

IČO: 46178571

DIČ: 2023264408

IČ DPH: SK2023264408

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice I.,odd. Sro, vložka č. 27700/V.

Adresa elektronickej pošty: pidimini@pidimini.sk

Telefónne číslo: +421 940 83 84 83, alebo +421 944 33 15 00.

Aké osobné údaje od Vás získavame?

Prevádzkovateľ od Vás získava osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s uzatvorením zmluvy pri Vašej objednávke a registráciou na našej stránke – čiže vytvorením zákazníckeho účtu. Medzi tieto údaje patria:

– meno a priezvisko, presná adresa, ktorá je zároveň uvedená na faktúre

– dodacia adresa – ak má byť Vami objednaný tovar doručený na inú adresu, ako je fakturačná

– e- mailová adresa – pre doručenie potvrdenia objednávky a ďalších informácií

– telefónne číslo

– v prípade registrácie – prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo

 

Ak nám poskytujete  osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak si napr. u nás zakúpite tovar, ale určíte osobu, ktorá bude za Vás oprávnená tovar prebrať, či reklamovať, poskytnete nám aj jej osobné údaje.

V prípade, že ste mladší ako 16 rokov, tak nám súčasne s poskytnutím Vašich osobných údajov zašlite aj súhlas zákonného zástupcu so spracovaním Vašich osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spracovania Vašej objednávky na základe zákonného dôvodu nevyhnutného pre plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES,  z právneho dôvodu pri uzavretí objednávky za účelom fakturácie a starostlivosti o zákazníka, napr. aj pri spravovaní Vášho užívateľského účtu, pokiaľ ste sa registrovali na našej stránke.

V prípade, že ste zákazníkom Prevádzkovateľa (ním sa stávate pri uzavretí objednávky), Prevádzkovateľ môže použiť Vami poskytnuté údaje pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, k zasielaniu marketingových oznámení. V ostatných prípadoch Vás Prevádzkovateľ žiada o súhlas so zasielaním marketingových oznámení. Odvolanie takéhoto súhlasu môžete vykonať prostredníctvom e-mailovej správy na pidimini@pidimini.sk.

Spracúvanie na základe plnenia právnych povinností

Ak Vaše údaje spracúvame na základe našich zákonom stanovených povinností , nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracúvame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 1. zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
 2. zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
 3. zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
 4. zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
 5. zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, alebo na základe Vami udeleného súhlasu zo zasielaním oznámení po dobu pokiaľ tento súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nebude Vami odvolaný.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa: pidimini@pidimini.sk.

Odovzdávanie údajov tretím stranám

Za účelom plnenia zmluvy a vybavenia Vašej objednávky, alebo reklamácie, je niekedy nevyhnutné poskytnutie Vašich údajov tretím stranám. Jedná sa hlavne o prepravné služby, v prípade, že si želáte zaslať tovar prepravnou spoločnosťou a dodávateľov v prípade reklamácie.

Údaje, ktoré im o Vás poskytujeme sú v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefónne číslo, e-mail a v prípade dobierky aj celkovú sumu objednávky.

Našimi partnermi sú spoločnosti, ktoré sú plne schopné zabezpečiť ochranu Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom, či k ich inému zneužitiu.

Prevádzkovateľ má riadne uzatvorené zmluvy s týmito obchodnými partnermi.

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup –  máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, po akú dobu ich ukladáme, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracúva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníka“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracúvané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu – ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz– v niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov

 1. vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracúvali
 2. odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracúvať;
 3. využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 4. domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov

Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 1. popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 2. vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 3. vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 4. vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenosnosť – máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu – máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracúvať bez ďalšieho prieťahu; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť – uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť ak  sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dozorný úrad:

Úrad pre ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27 – Ružinov

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 3231 3214 (sekretariát)

 

Zabezpečenie ochrany údajov

K zaisteniu väčšieho bezpečia a zamedzeniu prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom, používame kódovanie. Protokol SSL (Secure Socket Layer) prenáša získané osobné údaje v šifrovanej forme a zároveň overuje ich autenticitu, aby sme predchádzali neželanému zneužívaniu dát tretími osobami. Šifrovanie pomocou protokolu SSL ľahko identifikujete v stavovom riadku vášho prehliadača, kde sa objavuje vo forme ikony zavretého zámku a príslušná webová adresa začína skratkou https.

 

Kontakt

Pre získavanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môžete kontaktovať poverenú osobu, ktorou je Prevádzkovateľ, na e-mailovej adrese pidimini@pidimini.sk  alebo na tel. čísle +421 944 33 15 00.